1er Encuentro de Medios Libres en Mallorca1ª Trobada de Mitjans Lliures a Mallorca ←

1er Encuentro de Medios Libres en Mallorca1ª Trobada de Mitjans Lliures a Mallorca

saigEste próximo fin de semana se celebrará en Palma de Mallorca el 1er Encuentro de Medios Libres SAIG  , donde Radio Bronka participará, aquí os dejamos la info del evento con todas sus actividades.

Desde hace varias décadas han existido en Mallorca varios proyectos contrainformativos para dar una visión alternativa a la realidad del pensamiento único que generan los medios comunicativos de masas. En los años 80 Radio Actividad emitía libremente por las ondas de Palma, las pasadas décadas el mítico Boletín Estel Negre nos regaló 175 números , el periódico Cultura Obrera seguía analizando la actualidad y dando caña desde sus páginas. Sin olvidarnos de los proyectos de televisión comunitaria como Barri TV que, después de varios años haciendo periodismo de calle, intentó asaltar la TDT con el proyecto SaTevaVisió pero que, desgraciadamente, no lo consiguió.

Actualmente la comunicación libre, autogestionada y combativa ha mutado y se ha mudado, generalmente, al terreno virtual. La actualidad de los movimientos sociales se puede seguir desde el portal web contrainfo.cat –y desde su ya consolidado Anuario en papel; Objetiu Roig nos regala joyas audiovisuales para difundir la actividad de los colectivos más penetrantes; 1984 dan rama contestataria desde las ondas radiofónicas de Algaida y Radio 77 puerta una larga trayectoria de radio no comercial, underground y en catalán. Aparte, en el ámbito del papel, Els Oblidats recuperan nuestra historia reciente que ha sido conscientemente sepultada, y transitant y el Follet Perdut d´ en Rotget montan paradeta allá donde sean invitadas para contribuir a la difusión del pensamiento crítico contra la sociedad capitalista y autoritaria.

Dado este latido comunicativo existente en Mallorca, creemos necesario dar un impulso –y definir un rumbo– a toda esta trayectoria. Queremos encontrarnos y visivilizar tanto el movimiento contrainformativo pasado como el existente en nuestra isla. Queremos reflexionar abiertamente, entre todas, tanto las que participamos activamente de los proyectos como las que los consumimos y colaboramos. Queremos fijarnos en proyectos consolidados fuera de nuestras fronteras geográficas para coger ideas. Queremos debatir las potencialidades, limitaciones y carencias de nuestras alternativas comunicativas para poder hacerles frente. Queremos, en definitiva, invitaros y animaros a formar parte de la comunicación libre y transformadora. Nadie lo hará por nosotros!

Por todo esto, varios proyectos activos hemos organizado el 1er Encuentro de Medios Libres de Mallorca, que tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre de 2015 en la Plaça del pes de sa palla en Palma ciudad.

saigEl proper cap de setmana es celebrará la 1ª Trobada de Mitjans Lliures a Mallrca SAIG on Ràdio Bronka hi participará amb una ponència. Aqui teniu tota la info de la trobada i totes les seves activitats.

http://saig.contrainfo.cat/

Des de fa vàries dècades han existit a Mallorca diversos projectes contrainformatius per donar una visió alternativa a la realitat del pensament únic que generen els mitjans comunicatius de masses. Als anys 80 Ràdio Activitat emetia lliurement per les ones palmesanes, les passades dècades el mític Butlletí Estel Negre ens regalà 175 números i, fins fa ben poquet, el periòdic Cultura Obrera seguia analitzant l’actualitat i donant canya des de les seves pàgines. Sense oblidar-nos dels projectes de televisió comunitària com Barri TV que, després de diversos anys fent periodisme de carrer, intentà assaltar la TDT amb el projecte Sa TevaVisió però que, malauradament, no ho aconseguí.

Actualment la comunicació lliure, autogestionada i combativa ha mutat i s’ha mudat, generalment, al terreny virtual. L’actualitat dels moviments socials es pot seguir des del portal web contrainfo.cat –i des del seu ja consolidat Anuari en paper; Objectiu Roig ens regala joies audiovisuals per tal de difondre l’activitat dels col·lectius més punyents; 1984 donen branca contestatària des de les ones radiofòniques d’Algaida i Ràdio 77 porta una llarga trajectòria de ràdio no comercial, underground i en català. A part, en l’àmbit del paper, Els Oblidats recuperen la nostra història recent que ha estat conscientment sepultada, i transitant i el Fullet Perdut d’en Rotget munten paradeta allà on siguin convidades per tal de contribuir a la difusió del pensament crític contra la societat capitalista i autoritària.

Donat aquest batec comunicatiu existent a Mallorca, creiem necessari donar un impuls –i definir un rumb– a tota aquesta trajectòria. Volem trobar-nos i visibilitzar tant el moviment contrainformatiu passat com l’existent a la nostra illa. Volem reflexionar obertament, entre totes, tant les que participem activament dels projectes com les que els consumim i hi col·laborem. Volem fixar-nos en projectes consolidats fora de les nostres fronteres geogràfiques per tal d’agafar idees. Volem debatre les potencialitats, limitacions i mancances de les nostres alternatives comunicatives per poder fer-lis front. Volem, en definitiva, convidar-vos i engrescar-vos a formar part de la comunicació lliure i transformadora. Ningú ho farà per nosaltres!

Per tot això, diversos projectes actius hem organitzat la I Trobada de Mitjans Lliures de Mallorca, que tindrà lloc els dies 19 i 20 de setembre de 2015 a la plaça del Pes de sa Palla (Ciutat). Hem batiat aquest primer encontre –que desitgem que el segueixin molts altres– com Saig. El saig era l’ofici de pregoner, ja desaparegut, que s’encarregava d’informar al poble, a les places, de les noves notícies de les autoritats. Nosaltres hem volgut recuperar aquest terme degut al seu caire popular, però amb la intenció de capgirar la seva funció. Ara la comunicació la volem generar nosaltres i per a nosaltres, les persones que desitgem transformar la realitat per una més justa, comunitària i solidària. Ara són les elits qui ens hauran d’escoltar.

A més de debatre i reflexionar col·lectivament sobre el paper de la comunicació alternativa, també volem passar a l’acció. Per això, durant la trobada, tractarem de fer una radiografia crítica de Canamunt, el barri que acollirà Saig. Entre totes tractarem d’exposar la realitat del barri a través de tres eixos: la gentrificació, l’ordenació cívico-urbana i el moviment veïnal. Posarem en pràctica les nostres aptituds comunicatives per tal de poder fer-nos una idea de les capacitats de les que disposem.

Siguem Saig!